Tilbake til kurs

Regionalt kontaktmøte - Tunsberg

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen

24.11.2020-24.11.2020 | 70 plasser, 5 påmeldt

 

Bli med på å bestemme KAs fremtid! 

Vi ønsker velkommen til regionalt kontaktmøte i Tunsberg bispedømme der dette er de viktigste punktene: 

 • Det skal skje valg til landsråd
 • Det vil bli mulig å gi innspill til arbeidet med ny strategiplan for KA
 • Det vil bli gitt noe aktuell informasjon/opplæring særlig knyttet til tre hovedspørsmål:
  • Nytt lovverk fra 1.1.21 og nye støtteordninger – viktigste utfordringer å følge opp lokalt høsten 2020 (økonomi/bygg og gravplass) og arbeidet med ny kirkelig organisering (høring 2021).
  • Fradelingen av OVF – lokalkirkelige perspektiver
  • Samspillet kirkelig fellesråd og daglig leder/kirkeverge

 

KA er en medlemsstyrt organisasjon. Representanter til det øverste organet – landsrådet – velges av og blant medlemmene. Det skal velges nytt landsråd for KA med funksjonstid fra 2021 til 2025, og valget skjer på de regionale kontaktmøtene høsten 2020 og vinteren 2021. 

KAs landsråd i april 2021 skal vedta ny strategiplan for organisasjonen. På kontaktmøtene er det derfor satt av tid til å gi innspill og til å drøfte hva som bør prioriteres av KA i kommende fireårsperiode. På kontaktmøtene tar vi folkevalgtopplæring ett steg videre og fokuserer på å være arbeidsgiver for kirkevergen – delegasjon, lønn og oppfølging. I tillegg blir det orienteringer om aktuelle tema som er viktige for de kirkelige fellesrådene, slik som prosessen rundt Opplysningsvesenets fond, kirkebygg, gravplassforvaltning mm. På kontaktmøtene vil dessuten Nettverk for kirkelige fellesråd orientere om sitt virke lokalt og gjennomføre valg. 

 

Hvem kan delta? 

Årets tema vil være aktuelt for representant til kontaktmøtet, leder og nestleder av fellesrådet, samt andre rådsmedlemmer og kirkeverge. 

 

Valg til KAs landsråd 

Antall representanter som skal velges i Tunsberg bispedømme er 4 landsrådsrepresentanter og minimum tilsvarende antall varamedlemmer.

En nominasjonskomité i hvert bispedømme vil i forkant legge frem kandidater til landsråd. Denne informasjonen sendes alle fellesråd/menighetsråd i ettsoknskommuner minimum én måned før valget. Du er velkommen til å spille inn forslag til kandidater (se lenke med informasjon lenger ned på siden). 

På selve valget til landsråd på det regionale kontaktmøtet kan kun fellesråd/menighetsråd som er medlem av KA sine 1-3 representanter stemme, men alle har lov å være til stede. Etter fastlagte regler kan 1-3 representanter (rådsmedlem, gjerne leder og / eller nestleder) fra hvert fellesråd representere sitt fellesråd eller menighetsråd med arbeidsgiveransvar på kontaktmøtet, utforme politikk og velge landsråd. Hvert enkelt fellesråd / menighetsråd i ettsoknskommune bestemmer selv hvem som er deres representanter på kontaktmøtet. Det anbefales at fellesrådsleder er en av representantene. Det er anledning til å skifte representant fra gang til gang. Antall representanter bestemmes ut fra antall årsverk: 

 • Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant ​​​​​
 • Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter 
 • Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter 

Hvis du er usikker på antall representanter fra ditt fellesråd, kan du ta kontakt med KA. Det er kun rådsmedlemmer som kan stille som representant, ikke kirkeverger eller øvrige deltakere. 

 

Nyttige lenker

 

Praktisk møteinformasjon

Tidspunkt: Tirsdag 24.november kl. 16.00 – 21.00

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, Drammen.
Her finner du kursstedets hjemmesider, med kart og veibeskrivelse. 

Bevertning: Det blir servert enkel middag under møtet. 

 

Pris­­­

Representant(er) til kontaktmøtet: Gratis  
Andre deltakere: kr. 550,- eks. mva. 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er rådsmedlemmer som kan stille som representant til møtet. Kirkeverger eller øvrige deltakere, regnes som vanlige deltakere. Deltakeravgiften for representanter til kontaktmøtet blir justert før fakturering.

Reise- og evnt overnatting dekkes individuelt. Vi tilbyr ikke overnatting ifm. møtet. 

Avmelding av representanter til kontaktmøtet siste 14 dager før møtet, faktureres med kr. 250,-
Avmelding av andre deltakere etter påmeldingsfristens utløp faktureres med kr. 550,-

 

Kontakt 

Ved spørsmål om valget eller representanter til kontaktmøtet, kontakt Ingvild Engedal (ingvild.engedal@ka.no / 90 98 24 81). 

Ved spørsmål knyttet til påmelding, kontakt Anja Høiby-Nikolaisen (anja.hoiby-nikolaisen@ka.no / 99 46 50 53). 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 23.oktober 2020

Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema ved å trykke på påmeldingsknappen nederst på siden (eller på hovedsiden for kurs).
Bekreftelse på deltakelse sendes på e-post til deltakerne etter at påmeldingsfristen har utløpt. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.

 

KA planlegger for gjennomføring av møtet, men tar forbehold om eventuelle endringer i smittesituasjonen.
Gjennomføring vil gjøres så trygt som mulig og i overenstemmelse med gjeldende smittevernregler.