Tilbake til kurs

Rådsopplæring (Nordreisa)

Sted: Kirkebakken menighetshus

19.02.2024-19.02.2024 | 46 plasser, 46 pƄmeldt

I Nord-Hålogaland bispedømme gjennomføres rådsopplæringen som en felles kursdag for menighetsråd og kirkelig fellesråd i Den norske kirke (med unntak av Tromsø). Nord-Hålogaland bispedømmeråd har hovedansvaret for den delen som omhandler menighetsrådets oppgaver, mens KA har hovedansvaret for opplæringen av oppgaver lagt til kirkelig fellesråd.

Medlemmer i et kirkelig rådsorgan har ansvar og store muligheter. På denne kursdagen vil vi gi deg større trygghet i rollen din, oversikt over oppgavene i rådet og nødvendig kunnskap om lokalkirkens drift.

På kurset vil vi først gjennomgå menighetsrådets oppgaver og ansvar, og gi en oversikt over hvordan Den norske kirke styres. Menighetsrådets oppgaver innen diakoni, trosopplæring, kirkemusikk og frivillighet vil bl.a. bli gjennomgått. Deretter vil vi gjennomgå fellesrådets styrings- og forvaltningsansvar som rådet ivaretar på vegne av soknene i Den norske kirke. Kjerneoppgavene innen økonomi, arbeidsgiveransvar, kirkebygg og gravplass får særlig oppmerksomhet.

Kurset skal gi innsikt i menighetsrådets og fellesrådets rolle i Den norske kirke og hvordan disse rådene sammen og hver for seg kan bidra til godt samspill med kommune, lokalsamfunnet og andre instanser i kirken. På mange av kursene vil de fleste deltagerne komme fra såkalte “ettsoknskommuner”. Dette innebærer at menighetsrådene også har ansvar for de oppgaver som i flersoknskommuner er lagt til kirkelig fellesråd. Dette vil bli tatt hensyn til i kursgjennomføringen.  

 

Målgruppe:

 • Medlemmer av menighetsråd og kirkelig fellesråd - både som er valgt for første gang og de som har fått fornyet tillit
 • Kommunens representant i kirkelig fellesråd (og menighetsråd i ettsoknskommuner)
 • Prost/prest som er medlem i menighetsråd og/eller kirkelig fellesråd
 • Kirkeverger

 

Innhold:

 • Gjennomgang av menighetsrådets viktige ansvar og oppgaver, med vekt på rådets virksomhetsansvar, plan- og strategiarbeid, frivillighet, bruk av kirken mv.
 • Gjennomgang av fellesrådets viktigste ansvar og oppgaver: med vekt på arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid, kirkebygg- og gravplassforvaltning
 • Rådenes forhold til daglig leder/kirkeverge, prestetjenesten og øvrige tilsatte
 • Forholdet mellom menighetsrådets planer og prioriteringer og fellesrådets styringsansvar
 • Økonomi – inntekster og ressursfordeling, regnskap og rapportering
 • Årshjul og planarbeid

 

Kursinnholdet bygger på den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Den kan bestilles her eller lastes ned som pdf her.

Kurset holdes av KA og en representant fra bispedømmekontoret.
Kursinnholdet er utviklet av Kirkerådet, KA og repr. fra bispedømmerådene.

 

Målsettinger:

 • God forståelse for roller og ansvar
 • God samhandling mellom de kirkelige råd og prestetjenesten
 • Økt kunnskap
 • Trygghet i eget rådsarbeid
 • Kunnskap om bispedømmekontoret og KAs bistand til de lokale rådenes arbeid - og andre støtteressurser

 

Tidsramme/program:

Kurset avholdes i tidsrommet 09.30-16.30.
Vi tar forbehold om mindre endringer på start- og sluttidspunkt. 

 

Pris:

Kursavgiften er kr. 350,- pr. deltaker.

Kursavgiften dekker bespisning og kursmateriell.
Reiseutgifter og eventuell overnatting kommer i tillegg. Vi tilbyr ikke overnatting ifm. kurset.

For avmelding etter påmeldingsfristen kommer et gebyr på kr. 200,-
For avmelding siste tre dager før kurset eller no-show, faktureres kurset i sin helhet.

 

Sted:

Kirkebakken menighetshus, Lundevegen 3, Storslett.
Her finner du kart til kursstedet.

 

Påmeldingsfrist: Mandag 19.januar 2024

Påmeldingsfristen er utgått og den elektroniske påmeldingen er stengt. Dersom du ikke har meldt deg på og ønsker å delta, vennligst ta kontakt på e-post kurs@ka.no. Vi garanterer ikke kapasitet. 

Personvern: Les mer på vår personvernerklæring.